True

PHƯƠNG THỨC 2

CHÍNH QUY

Xét tuyển kết quả học tập  
Trung học phổ thông (học bạ)

  Hướng dẫn Đăng ký 

PHƯƠNG THỨC 1

CHÍNH QUY

Xét tuyển kết quả điểm thi  
Trung học phổ thông

  Hướng dẫn Đăng ký 

XÉT TUYỂN THẲNG

CHÍNH QUY


  Hướng dẫn Đăng ký